افتخار دارم که دستگاه ساخته شده توسط تیم مشترکی از مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دانشگاه خلیج فارس بوشهر و شرکت جویندگان پرتو را با عنوان "دستگاه دوزیمتری تشعشع رادیواکتیو مبتنی بر اینترنت اشیاء" معرفی کنم. اطلاعات بیشتر در سایت محصول: