بسم الله الرحمن الرحیم

فرهنگ به منزله ی ریشه یک جامعه است و جز با پاس داشتن آن از طریق بدست آوردن و نقل کردن و آموزش دادن آن، نمیتوان دلسوز جامعه بود.
کتاب گلستان سعدی یک کتاب تقریبا 120 صفحه ای ست که حاوی نکته هایی نغز و زیبا به نثر و نظم از شاعر بلند آوازه ایرانی "سعدی شیرین سخن" است. از نظر بنده، خواندن علوم مهندسی و ریاضی و فیزیک و شیمی، بدون خواندن این کتاب که گنجینه ایست که قرنها بر فرهنگ کشور عزیزمان مسلط بوده است، رنج بیهوده است؛ اگر نگوییم که هیچ فایده ای در کتب دانشگاهی که قرار است بدون خواندن این کتاب و امثال این کتاب خوانده شود نیست.

به چه کار آیدت ز گل طبقی
زین گلستان من ببر ورقی
گل همین پنج روز و شش باشد
و ین گلستان همیشه خوش باشد
(سعدی)
خواندن {این کتاب} را پیش از فارغ التحصیلی به همه ی خواهران و برادرانم توصیه می کنم.